• Danska
  • Engelska
  • Svenska

Info

CSR RH Pumps AB

Det är mycket viktigt för RH Pumper AB att visa socialt ansvar och skapa värde för företaget, affärspartners och samhället. Detta måste ske i enlighet med internationellt erkända principer för företagens sociala ansvar.

På RH Pumper AB är vi medvetna om vikten av att agera professionellt gentemot våra kunder, leverantörer, myndigheter, medarbetare och andra intressenter. Vi strävar efter att vara en säker och hälsosam arbetsplats på alla parametrar.

När vi arbetar med CSR-policy internt på RH Pumper AB försöker vi i allmänhet arbeta med principerna i FN:s 17 mål för hållbar utveckling.

Vi vill bidra väsentligt till att minska miljöpåverkan i de områden där vi är verksamma och därigenom minimera vårt koldioxidavtryck.

Utbildning och sysselsättning

Hos RH pumper AB har utbildning och utveckling av medarbetarnas kompetens hög prioritet. Vi inser vikten och värdet av att hålla alla medarbetare uppdaterade med de senaste kunskaperna. Detta sker bland annat genom fabriksbesök och utbildningskurser.

Vi lägger mycket energi på att säkerställa att den senaste kunskapen förmedlas till organisationen genom kunskapsdelning och dokumentation.

Som en del av företagets profil för RH Pumper AB en kontinuerlig dialog med utbildningsinstitutioner. Studenterna får vanligtvis fall att arbeta med. Detta har gång på gång visat sig vara en win-win-situation för både företaget och studenterna. En konstruktiv praktikplats hos RH Pumper AB kan vara vägen till en fast anställning.

Jämställdhet

På RH Pumper tolererar vi inte någon form av diskriminering oavsett ras, etnicitet, nationalitet, härkomst, genetisk information, medborgarskap, religion, ålder, kön, könsidentitet/könsuttryck, sexuell läggning, graviditet, civilstånd eller handikapp. Alla måste garanteras lika möjligheter och rättigheter på alla nivåer, vilket säkerställs genom öppen dialog och sparring i vardagen.

Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

När du arbetar på RH Pumper AB ska du känna dig trygg och säker på jobbet. Därför är det viktigt att vi tar det ansvar som följer med vår ISO 45001-certifiering.

Alla våra fälttekniker har fått intern säkerhetsutbildning när de anställdes. Vi har ett starkt fokus på att hålla arbetsplatsolyckor på ett absolut minimum. Detta uppnås genom ömsesidigt ansvarstagande och en grundlig introduktion av nya medarbetare i organisationen. Stor vikt läggs vid att hjälp- och skyddsutrustning används på rätt sätt och att arbetsplatsen alltid är organiserad och städad. Alla olyckor och tillbud registreras av den arbetsmiljöansvarige.

Varje medarbetare förbereder en säker arbetsanalys/riskanalys före uppdraget. Detta förbereds oavsett uppdragets storlek och omfattning.

Minskad miljö- och klimatpåverkan

På RH Pumper AB strävar vi kontinuerligt efter att minska företagets klimatpåverkan i vår produktion och våra processer. Det är viktigt för oss att vi uppfyller kraven i vår ISO 14001-certifiering. Vi söker proaktivt efter och identifierar var vi kan bidra positivt till att minska vårt koldioxidavtryck.

Inom företaget har vi installerat energibesparande ljuskällor och automatisk släckning av lampor. Laddare har installerats så att besökare kan ladda sina elbilar, och möjligheten att komplettera företagets bilar med elfordon undersöks löpande.

Klimatvänliga investeringar

Vi investerar kontinuerligt i maskiner och utrustning med en grön profil. Detta för att bidra positivt till den övergripande klimatbalansen. Det är viktigt för RH Pumper AB att använda utrustning som bidrar positivt till den totala minskningen av CO2.

RH Pumper erbjuder egenutvecklade eldrivna pumplösningar som ersätter eller kompletterar våra motoriserade pumpar för att minska Co2-utsläppen

Dessutom ersätter vi kontinuerligt föråldrad IT-hårdvara och maskiner med nya och mer energieffektiva lösningar.

Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska
Search
  • Danska
  • Engelska
  • Svenska